http://www.fda.gov/cdrh/radhlth/pdf/llsrpt01.pdf

http://www.fda.gov/opacom/morechoice...s/FDA-3147.pdf

http://www.fda.gov/cdrh/radhlth/pdf/lasgde01.pdf